Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en
overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2 Door aanmelding of door verstrekking van een opdracht aanvaarden opdrachtgever en cliënt de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.3 Indien opdrachtgever zorgt voor aanmelding van de cliënt, verplicht opdrachtgever zich jegens 4SeasonsCoaching deze algemene voorwaarden aan de cliënt bekend te maken en op te leggen.
Opdrachtgever vrijwaart 4SeasonsCoaching voor alle claims van de cliënten, als 4SeasonsCoaching jegens de cliënt geen beroep kan doen op de bepaling van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichting.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
4SeasonsCoaching richt zich op coaching binnen het werkveld van loopbaan-en persoonlijke
ontwikkeling. 4SeasonsCoaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71104410.

Artikel 3. Definitie
3.1 Opdrachtnemer is in deze 4SeasonsCoaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het
aanbieden van haar diensten.
3.2 Opdrachtgever is in deze elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die het initiatief heeft genomen om met 4SeasonsCoaching een opdracht aan te gaan.
3.3 Cliënt is in deze de particulier of de door opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een coaching traject, verzorgt door of onder verantwoordelijkheid van 4SeasonsCoaching.
3.4 Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden per mail bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
4.2 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van het traject, gebeuren naar beste weten van 4SeasonsCoaching maar kunnen redelijkerwijs afwijken. De opdrachtgever is in dit geval gemachtigd het traject na verstrijken van de in eerste instantie afgesproken duur te stoppen. De volledige verantwoordelijkheid over het vervolg ligt op dat moment bij de opdrachtgever.
4.3 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever zijn bindend slechts voor zover als  4SeasonsCoaching deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.
4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdracht(en), waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan opdrachtnemer worden versterkt. Indien deze opdracht(en) niet tijdig zijn verstrekt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient opdrachtgever of cliënt facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan.
5.2 Indien niet tijdig wordt betaald is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
5.3 Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijk rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle kosten die 4SeasonsCoaching moet maken om het haar toekomende te innen komen voor rekening van opdrachtgever. 4SeasonsCoaching mag besluiten de dienstverlening te stoppen totdat volledige betaling is ontvangen.
5.4 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 6. Duur en beëindiging
6.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
6.2 De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting van opdrachtgever die nog nagekomen moet worden.

Artikel 7. Annulering door opdrachtgever
7.1 Bij afzegging van een individuele begeleidingssessie korter dan 24 uur voor de ingeplande sessie, wordt 50% van de kosten van de afgezegde sessie in rekening gebracht.
7.2 Alle andere reeds gemaakte kosten en/of reserveringen die niet meer zonder kosten geannuleerd kunnen worden, komen 100% voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 In geval van overmacht of tijdige afzegging (uiterlijk 24 van tevoren) wordt er een nieuw afsprak ingepland en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Annulering door opdrachtnemer
8.1 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om coaching te annuleren, zonder opgaaf van reden, dan wel een cliënt te weigeren.
8.2 Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9. Het verzetten van coaching afspraken
9.1 Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak korter dan 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtgever 50% van de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening gebracht worden.
9.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek wordt 100% van de kosten van de afgezegde sessie in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

10. Geheimhouding
10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies of adviesopdrachten.
10.2 4SeasonsCoaching verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal 4SeasonsCoaching niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door opdrachtgever en/of cliënt aan 4SeasonsCoaching ter beschikking gestelde gegevens zal 4SeasonsCoaching vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
10.4 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
11.2 De aansprakelijkheid van 4SeasonsCoaching is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
11.3 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen door de opdrachtgever, naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
11.4 4SeasonsCoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.
11.5 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of indirecte schade of gevolgschade, van welk aard van ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Klachtenprocedure
12.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
12.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.